a)   Gandhamadhava
b)   Mandara
c)   Pravarsana
d)   Menaka

The correct answer is
c)   Pravarsana