a)   Mathura
b)   Dvaraka
c)   Magadha
d)   Avantika

The correct answer is
b)   Dvaraka