a)   Asamaurdhva
b)   Param satyam
c)   Abhijnah
d)   Svarat

The correct answer is
a)   Asamaurdhva