a) antavat tu phalam tesham, tad bhavaty alpa-medhasam.
b) brahma-bhutah prasannatma, na Sochati na kankshati.
c) sve sve karmany abhiratah, samsiddhim labhate narah.
d) yat karoshi yad ashnasi, yaj juhoshi dadasi yat.

The correct answer is
a) antavat tu phalam tesham, tad bhavaty alpa-medhasam.