a)   Brahmachari
b)   Grahastha
c)   Vanaprastha
d)   Sannyasi

The correct answer is
b)    Grahastha