a) Kardama Muni
b) Kashyapa
c) Daksha
d) Svyambhuva Manu

The correct answer is
c) Daksha