a)   Karanodakshayi Visnu
b)   Garbhodakshayi Vishnu
c)   Kshirodakshayi Vishnu
d)   Maha Vishnu

The correct answer is
c)   Kshirodakshayi Vishnu