a)   Saktyavesa avatara
b)   Manvantara Avatara
c)   Lila Avatara
d)   Yuga Avatara

The correct answer is
a)    Saktyavesa avatara