a)   Hiranyakashipu, Prahlada, Demons, Vishnu
b)   Vishnu, Demons, Prahlada, Vishnu
c)   Vishnu, Demons, Hiranyakashipu, Prahlada
d)   Prahlada, Demons, Vishnu, Prahlada

The correct answer is
d)   Prahlada, Demons, Vishnu, Prahlada