a)     Karandhara
b)     Kesava
c)     Ramesvara
d)     Tripurari

The correct answer is  
b)     Kesava