a)    Bhagavad-Gita
b)    Varaha-Purana
c)    Brahma-Samhita
d)    None of these

The correct answer is
c)    Brahma-Samhita