a)     Shyamasundar
b)     Gurudas
c)     Mukunda
d)     Gaurasundar

The correct answer is  
a)     Shyamasundar