a)   Urmila
b)   Punjikasthali
c)   Menaka
d)   Rambha

The correct answer is
b)   Punjikasthali