a)   Havir
b)   Kavi
c)   Antariksa
d)   Prabuddha

The correct answer is
a)   Havir