a)   Virocana
b)   Rshabhadeva
c)   Bharata
d)   Priyavrata

The correct answer is
b)   Rshabhadeva