a)   Rshabhadeva
b)   Bharata
c)   Swayambhu Manu
d)   Yamaraja

The correct answer is
a)   Rshabhadeva