a)   Adhokshaja
b)   Vaasudeva
c)   Dharaadhara
d)   Pundarikaksha

The correct answer is
c)    Dharaadhara