a) Maha bhagavatas
b) Prakrata bhaktas
c) Madhyama bhaktas
d) Kanistha bhaktas

The correct answer is
a) Maha bhagavatas