a)   Lord Vishnu
b)   Bharata
c)   Narada Muni
d)   Rsabhadeva

The correct answer is
b)   Bharata