a)    Samyukta
b)    Samvrtaka
c)    Devadurga
d)    Sanketaka

The correct answer is
b)    Samvrtaka