a) Sama-kaamam.
b) Sama-drasam.
c) Sarvantaram.
d) Sarva-moksham.

The correct answer is
a) Sama-kaamam.