a)    Brahmacharya
b)    Grahastha
c)    Vanaprastha
d)    Sannyasa

The correct answer is
b)    Grahastha