a) Brahmacharya.
b) Grihastha.
c) Vanaprastha.
d) Sanyasa.

The correct answer is
d) Sanyasa.