a) kshatriya.
b) brahmana.
c) Shudra.
d) Vaishya.

The correct answer is
a) kshatriya.