a) Ganges.
b) Yamuna.
c) Kaveri.
d) Godavari.

The correct answer is
d) Godavari.