a) Madhvacharya.
b) Sridhar Swami.
c) Ramanujacharya.
d) Nimbakacharya.

The correct answer is
b) Sridhar Swami.