a)   Samanta Pancaka
b)   Dvaraka
c)   Mathura
d)   Vrndavana

The correct answer is
a)   Samanta Pancaka