a) Garbhodakshayi Vishnu.
b) Kshirodakshayi Vishnu.
c) Karanodakshayi Vishnu.
d) All the above.

The correct answer is
a) Garbhodakshayi Vishnu.