a) Garbhodakshayi Vishnu
b) Kshirodakshayi Vishnu
c) Karanodakshayi Vishnu
d) All the above 

The correct answer is
c) Karanodakshayi Vishnu