hiranmayena patrena
         satyasyapihitam mukham
   tat tvam pusam apavrnu
         satya-dharmaya drstaye 

a)    Bhagavat Geeta
b)    Isopanishad
c)    Upadeshamrta
d)    Brahma Samhita

The correct answer is
b)    Isopanishad