a)   Indra Prastha
b)   Panca Prastha
c)   Sukhi nidra
d)   Mahavan

The correct answer is
b)    Panca Prastha