a) Suryamukhi Sharma
b) Radhelal Mullik
c) Prabhakar Misra
d) Reva Shankar Bhayal

The correct answer is
c) Prabhakar Misra