a)    Svayambhu manu
b)    Daksha
c)    Kashyapa
d)    Prathu

The correct answer is
b)    Daksha