a)     Kirtananda and Upendra
b)     Acyutananda and Jayapataka
c)     Bali Mardana and Gaursundar
d)     Shyamsundar and Gurudas

The correct answer is  
b)     Acyutananda and Jayapataka