a)    Brahmachari
b)    Grahastha
c)    Vanaprastha
d)    Sannyasi

The correct answer is
b)    Grahastha