a)     Vishnujana Swami
b)     Tripurari
c)     Ghanashyama
d)     Bhagavata

The correct answer is
c)     Ghanashyama