a) Vaibhava prakash
b) Prabhava prakash
c) Anupya prakash
d) Satva prakash

The correct answer is
b) Prabhava prakash