a) Bhima.
b) Duryodhana.
c) Karna.
d) Dhrtarashtra.

The correct answer is
b) Duryodhana.