a) Prataprudra.
b) Bharata.
c) Kulasekhara.
d) Krsnadevaraya.

The correct answer is
c) Kulasekhara.