a) Kulasekhara.
b) Bharata.
c) Prataprudra.
d) Krsnadevaraya.

The correct answer is
b) Bharata.