a) Jaya, Vijaya.
b) Jagai, Madhai.
c) Ravana, kumbhakarn.
d) Kumbha, Nikumbha.

The correct answer is
b) Jagai, Madhai..