a) Ramanujacharya.
b) Madhvacharya.
c) Shankaracharya.
d) Chaitanya Mahaprabhu.

The correct answer is
d) Chaitanya Mahaprabhu.