a) Brahmana.
b) Kshatriya.
c) Vaishya.
d) Shudra.

The correct answer is
b) Kshatriya.