a) Vanaprastha.
b) Brahmacharya.
c) Sanyasi.
d) Grihastha.

The correct answer is
b) Brahmacharya.