a) Garbha Samskara.
b) Garbadhana-Samskara.
c) Garbhapravesa Samskara.
d) Grihadana Samskara.

The correct answer is
b) Garbadhana-Samskara.