a) Ganesha.
b) Shiva.
c) Brhama.
d) Vishnu.

The correct answer is
d) Vishnu.