a) Acarya Prabhakar.
b) Baladeva Vidyabhusan.
c) Janardana Gosvami.
d) Sripada Baba.

The correct answer is
b) Baladeva Vidyabhusan.