a) Prakṛti, puruṣa, kṣetra, kṣetra-jsa.
b) Prakṛti, kṣetra-jsa, puruṣa, kṣetra.
c) Kṣetra, prakṛti, puruṣa, kṣetra-jsa.
d) Kṣetra-jsa, prakṛti, puruṣa, kṣetra.

The correct answer is
a) Prakṛti, puruṣa, kṣetra, kṣetra-jsa.