a) Sesanaga.
b) Vasuki.
c) Ananta.
d) Cobra.

The correct answer is
c) Ananta.