a) Sankarsan.
b) Maha-visnu.
c) Garbhodakasayi.
d) Ksirodakasayi.

The correct answer is
c) Garbhodakasayi.